Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku služieb spojených s certifikáciou systémov manažérstva:

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. za 3.kvartál 2018: