Technologické centrum pre mechanické opracovanie

Výzva na predloženie ponuky
Príloha 01 Technické zadanie
Príloha 02 Technické zadanie
Príloha 03 Návrh plnenia kritéria
Príloha 04 Návrh plnenia kritéria
Príloha 05 Návrh zmluvy technologické centrum
Príloha 06 CV o plnení subdodávky
Príloha 07 Čestné vyhlásenie
Príloha 08 Informácie o osobe
Príloha 04 Záznam z prieskumu trhu
Príloha 04 Záznam z prieskumu trhu
Príloha 08 Zmluva CNC
Príloha 08 Zmluva obrábacie centrum